Konsultujemy. Opiniujemy. Pytamy.

Konsultacje społeczne

Przedstawiamy Państwu diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Świebodzin sporządzonej na potrzeby opracowania
Strategii rozwoju Gminy Świebodzin 2030. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i czekamy na wszelkie sugestie i opinie Mieszkańców na temat niniejszej diagnozy. Swoje spostrzeżenia można kierować do nas drogą mailową na podane adresy e-mail: fundusz@um.swiebodzin.pl oraz wioleta.turkowska-kucharska@um.swiebodzin.pl

https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/27185_diagnoza.pdf

Informujemy, że zawieszamy wszelkie konsultacje – do odwołania.

Strategia rozwoju jednostki terytorialnej jest jednym z kluczowych przedsięwzięć społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych. Jej zadaniem jest obranie takiego kierunku alokacji zasobów, które w najlepszy możliwy sposób przyczynią się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Celem rozstrzygnięć zawartych w Strategii jest stworzenie listy najskuteczniejszych zamierzeń rozwojowych w tej perspektywie.

Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+ ma za zadanie po pierwsze dokonać szczegółowej  diagnozy wspólnoty lokalnej, bilansu jej sił i słabości oraz szans i zagrożeń,  a także dokonać rozstrzygnięć strategicznych (wizji, priorytetów strategii, kierunków zmian).

Dzięki zaangażowaniu wielu stron jak m.in. : przedstawiciele samorządu, organizacje publiczne, przedsiębiorcy i lokalne jednostki będące liderami życia społecznego, Strategia stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju na gruncie lokalnym i regionalnym. Stanowi także syntezę racjonalności wyborów oraz rekomendacji przez przedstawicieli społeczności pochodzących z różnych środowisk, które składają się na wspólnotę samorządową.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram warsztatów:

25 marca- SP nr 6
30 marca- SP nr 1
31 marca-  świetlica w Jordanowie
1 kwietnia- świetlica w Rosinie
2 kwietnia- świetlica w Rzeczycy
3 kwietnia- świetlica w Wilkowie

Wszystkie spotkania będą się odbywały o godzinie 17:00.
W ostatnich tygodniach mieliśmy odbyć konsultacje społeczne z mieszkańcami, urzędnikami, pracownikami jednostek gminnych i innymi osobami zaangażowanymi w rozwój gminy. Niestety ze względu na zagrożenie epidemiczne nie było to możliwe i nadal nie jest. Dlatego też konsultacje będą przeprowadzone w formie wywiadów grupowych poprzez połączenie się w formie wideokonferencji. Pierwsze wywiady zaplanowane zostały na najbliższy wtorek, tj. 30 czerwca 2020 r., na godz. 10:00 oraz 12:00. Udział w wywiadach wezmą m.in. dyrektorzy jednostek oświatowych oraz radni miejscy. Wywiady dotyczyć będą oceny najważniejszych mocnych i słabych stron gminy, a także kierunków jej przyszłego rozwoju. Kolejne wywiady grupowe odbędą się w najbliższym czasie, o czym będziemy informować za pośrednictwem naszej strony oraz facebook-a, zachęcając wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tworzeniu wizji naszej Gminy.

Pierwsze wideokonferencje już za nami! Pierwsze wywiady grupowe zostały już przeprowadzone. 30 czerwca odbyły się dwa wywiady pogłębione poprzez połączenie się w formie wideokonferencji. Rozmawiano na temat najważniejszych mocnych i słabych stron gminy, a także kierunków jej przyszłego rozwoju. 
Zaproszenie na warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+, Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki zaprasza mieszkańców na warsztaty dotyczące budowania założeń Strategii. Spotkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej w Ratuszu w Świebodzinie,
Plac Jana Pawła II 1, w dniu 21 listopada 2019r. o godz. 12:00. Prowadzić je będą prof. dr hab. Paweł Churski oraz dr Bartłomiej Kołsut, wykonawcy dokumentu. Agenda spotkania:
12:00-12:05 – otwarcie spotkania i przywitanie uczestników /Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki/
12:05-12:25 – dotychczasowe doświadczenia pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym /Prof. dr hab. Paweł Churski/
12:25-12:40 – Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin Świebodzin 2020 + koncepcja opracowania /dr Bartłomiej Kołsut/
12:40-13:20 – kierunki prac nad diagnozą stanu Gminy Świebodzin /warsztat dla uczestników Prof. dr hab. Paweł Churski, dr Bartłomiej Kołsut/
13:20-13:50 – dyskusja nad wynikami warsztatu i podsumowanie spotkania

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+

Warsztaty będą prowadzone przez prof. dr hab. Pawła Churskiego oraz dr Przemek Ciesiółka w formie zdalnej. Celem warsztatów jest identyfikacja opinii mieszkańców i przedstawicieli społeczności lokalnej w zakresie głównych mocnych i słabych stron gminy, a także priorytetów i inwestycji do realizacji przez gminę w okresie 2021-2030.
Podczas warsztatów  grupy uczestników będą podejmowały kolektywne i indywidualne decyzje, które finalnie zostaną podsumowane przez organizatora warsztatu i włączone do dokumentu strategii jako opinia przedstawicieli lokalnej społeczności.
Poniżej zamieszczamy daty oraz godziny planowych warsztatów:
7.10.2020 r. –  9:00-11:00
7.10.2020 r. – 12.00-14.00
8.10.2020 r.-  9:00-11:00
8.10.2020 r. –  14.00-16.00
14.10.2020 r. – 10.00-12.00
14.10.2020 r. – 12.00-14.00
Aby wziąć udział w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny: 68 475 09 32, 68 475 09 24 lub mailowy: fundusz@um.swiebodzin.pl, pawel.pytel@um.swiebodzin.pl
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Małgorzatą Czaplińską, pracownikiem Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich, tel. 68 475 0932, e-mail: fundusz@um.swiebodzin.pl